Polityka prywatności

Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami. 
Wszelkie dane osobowe Nabywcy, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, które Sprzedawca gromadzi i przetwarza w zakresie określonym w pkt. 1, będą przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 
Danych osobowych Nabywcy Sprzedawca nie udostępnia osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. 
Zgodnie z przepisami ustawy określonej w pkt. 2, Nabywcy przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz korekty swoich danych przetwarzanych przez Sprzedawcę.
ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
numer :28796/2014